Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych. Więcej informacji »

X
about us

TOOLCO with its manufacturing center in Bialystok, Poland, produces wide range of goods from wire steel and tinplate ncluding wire buckles, seals and others for the purpose of strapping, household and automobile industry.

news
Happy Easter!

30-03-2018

 


BUDMA 2018

10-01-2018

We would like to invite you to Budma Fair 30 January - 2 February 2018 in Poznań.

It will be a great pleasure to host you at our stand no 46, hall 6, sector B.


archives »
job

We are hiring!

offerPRZEDSIĘBIORSTWO "TOOLCO" Kazimierz Mitroszewski realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0034/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w firmie TOOLCO” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0034/16-00 zawartą dnia 24 marca 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa TOOLCO na rynku krajowym i międzynarodowym rynku.

Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu 1 696 170,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 551 600,00PLN.